Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2019
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Będzinie rozpoczyna się 04 lutego i potrwa do 17 kwietnia.


Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów, oraz prezydentów miast.

 

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest od 2009 r. tzn. od czasu zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w związku z profesjonalizacją armii. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz wydanie wojskowego dokumentu tożsamości jakim jest książeczka wojskowa.

 

Kwalifikacja obejmie około 2500 tys. osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2000 r.
Poza tym obejmie ona również mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Podlegają jej także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w poprzednich latach zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria B), a termin orzeczenia czasowej niezdolności do służby nie upłynie po 26 kwietnia 2019 roku.

 

Kwalifikacji podlegają ponadto kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (tj.: analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, technik farmaceutyczny i weterynarii) oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych (tj.: lekarskim, lekarsko-dentystycznym) i weterynaryjnych, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Wezwane mogą również zostać osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej.

 

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne z dokładną datą i miejscem stawiennictwa.

 

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed powiatową komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności.

 

W razie niemożności stawienia się przed powiatową komisją lekarską z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) wezwana osoba ma obowiązek zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu, na który była wezwana.

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl