Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE
Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU.  

WKU w Będzinie informuje kandydatów na kursy przeszkalania kadry rezerwy, iż:

 • głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP,
 • otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
Wymogi – kurs oficerski:
 • na kursy oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 • na kurs oficerski w specjalności wojskowej 40A01 (11101) oficer - lekarz - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • na kursy te kierowane są osoby w wieku do 40 lat.
Wymogi – kurs podoficerski:
 • na kursy podoficerskie powoływani są szeregowi i starsi szeregowi rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie)

    Ponadto, wymienieni żołnierze mogą być powołani jeżeli:

 • nie przekroczyli 40 roku życia;
 • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu
 • Na kurs podoficerski w SW 40H21 kierować wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006r. o Państwowym Tatownictwie Medycznym.

Wniosek i rozporządzenie

Wniosek w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych

 

Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl