Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NSR i rotacyjne ćwiczenia wojskowe

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano już taki przydział.
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.
Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

 1. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 2. nie był karany za przestępstwo umyślne;
 3. posiada wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • średnie – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
  • wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 4. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 5. zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;
 6. pełnił służbę przygotowawczą – w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także
w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna, albo nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.
Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe.
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa
on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.
Do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany
do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe, ustala w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej – dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez nich ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Wykaz ten sporządza się nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę
o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, a także powiadamia go
o powołaniu na te ćwiczenia.

Informacja dla pracodawców

 1. Sposób obliczania poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu:
  • zatrudnienia nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej,
  • powierzenia zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy
  • w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy,
  • wypłaty odprawy pracownikowi, będącemu żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, powołanemu po raz pierwszy do pełnienia okresowej służby wojskowej,
  • wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, będącemu żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych za okres tych ćwiczeń - zwanych dalej „kosztami”;
 2. wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego koszty;
 3. sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów;
 4. sposób i tryb ustalania oraz wypłacania świadczenia rekompensującego koszty,

określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłaca się pracodawcy za okres odbywania przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

Koszty pracodawcy obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo
 • na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
 • odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy — także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 • ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy;
 • innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo.

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej słuzby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa
do wynagrodzenia:

 • na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
 • na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Przepisu tego nie stosuje się jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Na wniosek pracownika. który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej
do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze słuzby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśniecie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MON z dnia 07 września 2015r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (Dz. U. z 2015r. poz. 1518).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2016r. poz. 997).
 • Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015r. poz. 950).
 • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015r. poz. 575).
 • Rozporządzenie MON z dnia z dnia 21 kwietnia 2010 r.w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010r. Nr 77 poz. 509).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 616).
 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1656).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl