Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka Pamiątkowa

DECYZJA Nr 499/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.
 2. Zatwierdza się:
 • wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
 • wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
 • Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
 • Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Regulamin Odznaki Pamiątkowej

 1. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, zwanej dalej „WKU”, stanowi symbol przynależności do żołnierskiej rodziny WKU oraz jest zewnętrznym wyrazem więzi duchowej, łączącej wszystkie osoby, które się z nią identyfikują. Odznaka jest wyrazem uznania za wzorową służbę wojskową i pracę. Odznaka ma symbolizować więź wojska z regionem oraz wpisywać się w jego historię i tradycje, jak również odzwierciedlać trwały związek WKU z miastem Będzin i całym Zagłębiem Dąbrowskim.
 2. Odznaka pamiątkowa WKU, zwana dalej „odznaką”, jest wykonana z metalu, wielowarstwowa i ażurowa o wymiarach 45 x 32 mm. Nośnik odznaki w kształcie wieńca laurowego jest barwy szarego srebra. W centralnym miejscu umieszczone są zesta- wione ze sobą litery „A” i „W” oddające charakter działalności związanej z administracją wojskową. Litery są w trzech barwach w kolejności od lewej: czerwonej, zielonej i białej. Są to barwy Zagłębia Dąbrowskiego i symbolizują położenie miasta Będzina w południowej Polsce w Zagłębiu Dąbrowskim. Między ramionami litery „A”, został umieszczony herb miasta Będzina, w którym terenowy organ administracji wojskowej ma swoją siedzibę. U góry na literze „A” widnieje grawerowany w kolorze srebrnym rok „1918” — symbolizujący powstanie instytucji w 1918 r. Ponad herbem umieszczonym u dołu litery „A” znajduje się skrót „WKU” w kolorze starego srebra, którego pełna nazwa oznacza Wojskową Komendę Uzupełnień.
 3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
  • Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Będzinie z dniem jej wprowadzenia, a kolejnym komendantom — z dniem objęcia stanowiska służbowego;
  • żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;
  • pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;
  • żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”;
  • wyjątkowo — innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU, na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub Komisji.
 4. Odznakę nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie na wniosek Komisji.
 5. Wręczenie odznaki odbywa się na uroczystej zbiórce stanu osobowego w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz święta WKU. W wyjątkowych sytuacjach, wręczenie odznaki może mieć miejsce w innych dniach.
 6. Członkowie Komisji wybierani są na zebraniach przedstawicielskich WKU.
 7. W skład Komisji wchodzi:
  • dwóch oficerów;
  • dwóch pracowników wojska.
 8. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.
 9. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant WKU z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.
 10. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki.
 11. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
 12. Wnioski o nadanie lub pozbawienie odznaki opiniuje i ewidencjonuje Komisja.
 13. Fakt nadania lub pozbawienia odznaki podlega odnotowaniu w rozkazie Komendanta WKU.
 14. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.
 16. Osobom wyróżnionym odznaką nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl