Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA OKRESOWA

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.
Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.
Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych,
a w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby poza granicami kraju na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.
Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.
W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany
do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż
do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

1)    dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby;
2)    wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej pełnienia.

Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy.
Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio
do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.).
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl