Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA


Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą.
Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
1)    co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2)    co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3)    co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1)    oficerów – uczelnie wojskowe;
2)    podoficerów – szkoły podoficerskie;
3)    szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych.
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1)    dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2)    dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3)    dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.


Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Żołnierza z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia
w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szkolenie podchorążych w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane będzie w 2018r. w następującym terminie:

  • I turnus – od dnia 08 stycznia do dnia 6 lipca                                                        

(AWLąd Wrocław, WSOSP Dęblin, WAT Warszawa)

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów realizowane będzie w 2018r. w następujących terminach:

  • I turnus – od 1 lutego do dnia 29 czerwca;
  • II turnus – od 3 lipca do dnia 30 listopada.

(Szkoły Podoficerskie podporządkowane Dowódcy Generalnemu RSZ)

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w 2018r. w następujących terminach:

  • I turnus – od 8 stycznia do dnia 27 kwietnia;
  • II turnus – od 7 maja do dnia 31 sierpnia;
  • III turnus – od 4 września do dnia 21 grudnia.

(Centra Szkolenia oraz wytypowane Jednostki Wojskowe podporządkowane Dowódcy Generalnemu RSZ oraz CS ŻW w Mińsku Mazowieckim)

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 449).

Dokumenty do pobrania

  Wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie powołania do służby przygotowawczej
  Załącznik nr 1 - Kwestionariusz
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl