Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

W dziale tym przedstawiamy:

 • Przepisy prawne regulujące świadczenia na rzecz obrony.
 • Co to są świadczenia osobiste?
  • Ile może trwać świadczenie osobiste?
  • Kto nie podlega świadczeniom osobistym?
 • Co to są świadczenia rzeczowe?
  • Ile może trwać świadczenie rzeczowe?
  • Co nie może być przedmiotem świadczeń rzeczowych?
 • Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Jaki ryczałt przysługuje posiadaczom nieruchomości i rzeczy ruchomych za ich wykorzystanie?
 • Co obejmuje sprawozdawczość PM-1 i kogo dotyczy?
1. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 827 zpóź. zm);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2081 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1872 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2307 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1556 z późn. zm.);
2. ŚWIADCZENIA OSOBISTE

Obowiązek świadczeń osobistych polega na wykonaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych “kurierami” – także posiadanych środków transportowych.
a) CZAS WYKONANIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH nie może przekraczać jednorazowo:
12 godzin, w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych;
48 godzin, w stosunku osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych
b) OBOWIĄZKOWI ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH NIE PODLEGAJĄ:
Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają:
1) osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu;
2) żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia;
3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą;
4) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
6) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
7) osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustaw, o których mowa w pkt 4, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
8) osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz na stanowiskach w opiece społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 

3. ŚWIADCZENIA RZECZOWE W CZASIE POKOJU:

W myśl art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony – na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych.
Polega on na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. W myśl ust 2 tego artykułu “ Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.
a) CZAS WYKONANIA ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:
w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - 48 godzin;
w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do   militaryzacji– 7 dni;
w związku z ćwiczeniami w OC lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony - 24 godzin.

b) PRZEDMIOTEM ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH NIE MOGĄ BYĆ:
Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:
1) tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu:
a) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Banku Polskiego i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej,
b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego;
2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218 ustawy, oraz obiekty wpisane na „listę dziedzictwa światowego” na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191);
3) zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny;
4) świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego;
5) przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm. ), z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych;
6) parki narodowe i rezerwaty przyrody;
7) przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
8) urządzenia i sieci telekomunikacyjne:
a) ujęte w planach działania operatorów publicznych na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń, sporządzonych w trybie określonym w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. przewidziane do użycia na potrzeby jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 2,
b) niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych przez ministra właściwego do spraw łączności w trybie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne;
9) pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów.
Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym, że w związku z ćwiczeniami i w wymiarze 7 dni - tylko 1 raz.
Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych podejmuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej.
Decyzję, o której mowa doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Od decyzji tej przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

4. ŚWIADCZENIA W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych i rzeczowych mogą być w każdym czasie powołane do wykonania w ramach tego obowiązku różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, OC lub państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa (ciąży na nich obowiązek natychmiastowego wykonania świadczeń w wypadku zaistnienia takiej sytuacji). Niedoręczenie wezwania nie zwalnia osoby lub posiadacza od natychmiastowego wykonania świadczenia, zgodnie z decyzją którą otrzymał.
Czas wykonania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo - 7 dni.
Przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeb ich używania.

WYKAZ STAWEK RYCZAŁTU
ZA UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
NA 2015 ROK

Podstawa prawna: Art. 94 ust. 1 pkt.1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2015 Nr 162 poz. 827 zpóź. zm.)

Waloryzacja stawek na podstawie: M.P. nr 2015, poz. 1024.

Lp.Wyszczególnienie przedmiotów świadczeńJednostka miaryRyczałt dobowy

1

2

3

4

I

Pojazdy samochodowe:1. Osobowe, motocykle i motorowery

 

Według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

2. Ciężarowe:
a) o ładowności do 2 ton

szt.

149,15 zł

b) o ładowności od 2 do 8 ton

szt.

259,37 zł

c) o ładowności pow. 8 ton

szt.

376,88 zł

3. Pozostałe

szt.

466,86 zł

4. Przyczepy, naczepy

szt.

40% stawki odpowiadającej ładowności pojazdu

a) do pojazdów o ładowności do 2 ton

szt.

62,42 zł

b) do do pojazdów o ładowności od 2 do 8 ton

szt.

108,55 zł

c) do pojazdów o ładowności powyżej 8 ton

szt.

157,40 zł

II

Statki powietrzne:1. Śmigłowce

szt.

8 4847,15 zł

2. Samoloty pasażerskie
a) lekkie (do 10 osób)

szt.

10 855,40 zł

b) pozostałe (powyżej 10 osób)

szt.

97698,56 zł

3. Samoloty transportowe

szt.

48 849,28 zł

III

Jednostki taboru pływającego o wyporności:a) do 500 DWT

szt.

18 608,87zł

b) powyżej 500 do 2000 DWT

szt.

37 217,72 zł

c) powyżej 2000 DWT

szt.

74 436,45 zł

IV

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych

szt.

242,89 zł

V

Jednostki taboru kolejowego:1. Wagony towarowe

szt.

415,21 zł

2. Wagony osobowe

szt.

154,70 zł

3. Jednostki napędowe

szt.

1 085,54 zł

VI

Budynki

m3

1,23 zł

VII

Grunty orne

ha

4,21 zł

VIII

Budowle:

m2 pow. użytkowej

1,23 zł

1. Bocznice kolejowe

1 km

142,49 zł

2. Place składowe

ha

11,40 zł

3. Lotniska

ha

22,67 zł

4. Nabrzeża portowe

1 km

147,91 zł

IX

Urządzenia techniczne:1. Środki łączności
- stacje nadawcze i transmisyjne o mocy:
a) małej, do 100 W

szt.

28,891 zł

b) średniej, powyżej 100 do 1000 W

szt.

86,29 zł

c) dużej, powyżej 1000 W

szt.

658,11 zł

2. Stacje obsługi pojazdów

m2 pow. użytkowej

1,23 zł + 385,38 za stanowisko

3. Inne urządzenia

za 100 zł wartości

0,95 zł

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Szczegółowych informacji na temat świadczeń na rzecz obrony RP można uzyskać:

 • poprzez kontakt bezpośredni w WKU w Będzinie, pok. 204 (w godzinach przyjęć interesantów);
 • telefonicznie pod numerem 261 124 613;

Do pobrania:

Formularz PM-1 2016 (Roczne Sprawozdanie o pojazdach i maszynach)

Klasyfikacja pojazdów

Objaśnienie do sprawozdania rocznego PM-1

Wykaz imienny kierowców samochodowych/operatorów maszyn inżynieryjnych

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl