Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy szkoleń

 

NABÓR KANDYDATÓW DO SZKOLENIA W RAMACH 9 MIESIĘCZNEJ SŁUŻBY KANDYDACKIEJ DLA POTRZEB WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU.


Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej zobowiązana jest złożyć wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wymaganymi dokumentami tj:

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej( dopuszcza się możliwość składania wniosku przez osobę, które w dniu składania wniosku nie uzyskały jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej.  Jednak warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedstawienie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa, bądź zaświadczenia wydanego przez szkołę).
 2. Świadectwo dojrzałości ( jeżeli kandydat posiada).
 3. Odpis skróconego aktu urodzenia.
 4. Wniosek ( do pobrania poniżej, bądź na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu).
 5. Kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej).
 6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 7. Opłata rekrutacyjna ( w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informacje o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

PROCEDURA NABORU:

 1. Złożenie wniosku wraz z kwestionariuszem i wymaganymi dokumentami do właściwego WKU.
 2. Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Wojskowej Pracowni Psychologicznej, celem określenia zdolności kandydata do służby zawodowej.
 3. Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, celem określenia zdolności kandydata do służby zawodowej.
 4. Egzamin rekrutacyjny w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych
 5. Powołanie do służby kandydackiej na okres 9 MIESIĘCY.

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie MON z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych ( Dz.U z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r., poz. 71).

2. Decyzja Nr 167/MON z dnia 13.10.2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

WNIOSEK I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl