Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady ogólne
Żołnierzem zawodowym może zostać osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wosjkowej
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią
 • odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie
 • odbyła czynną służbę wojskową
Żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych rzeczypospolitej polskiej tworzą korpusy:
 • oficerów zawodowych
 • podoficerów zawodowych
 • szeregowych zawodowych
Powołanie do służby stałej następuje:
 • do służby stałej - na czas określony. Stosunek służbowy powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Stosunek słuzbowy powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby a właściwym organem.
Zawieranie kontraktów:
 • pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat
 • powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza swój akces we właściwej ze względu zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie ustala się czy spełania warunki do powołania min:

 • niekaralność
 • wykształcenie cywilne
 • posiadane uprawnienia
 • wyszkolenie wojskowe

Kandydat może ubiegać się o sierowanie do Jednostki Wojskowej (która aktualnie przeprowadza egzaminy dla kandydatów), celem praktycznego sprawdzenia jego kwalifikacji.

Po pozytywnie zdanym egzaminie w JW. i uzyskaniu zaświadczenia od Dowódcy JW. w sprawie możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, kandydat kierowany jest do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na proponowanym stanowisku.

Kandydat za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień składa wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do wniosku dołącza:

 • życiorys
 • odpis aktu urodzenia
 • odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl