Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zwrot kosztów osobom wezwanym do WKU

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH

POWSZECHNEGO OBOWIAZKU OBRONY

§ 1

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 t.j. ma prawo  wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. 

§ 2

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm. - druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Będzinie Systemu Informatycznego SPIRALA-ZINT.

§ 3

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.

 § 4

Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem i pieczęcią na obu częściach tego wezwania.

§ 5

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia,  zgodnie  z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.),  za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 t.j.).

a)      w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1.

b)      do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

§ 6

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 t.j.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 § 7

Koszty o których mowa w pkt. 6 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie zwraca na podstawie złożonego wniosku osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z poźn. zm.).

§ 8

Kierując się tymi przepisami oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu dla osób wzywanych do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

a)      w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu , osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.

b)      zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia. W przypadku gdy osoba wezwana dokonuje rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w dniu wezwania załącza bilet w jedną stronę, a zwrot kosztów ustala się w wysokości dwukrotności ceny załączonego biletu, natomiast jeżeli rozliczenie przez wezwanego następuje w innym terminie niż dzień wezwania załącza do oświadczenia bilety w dwie strony przejazdu. W przypadku braku kompletu biletów zwrot kosztów następuje w wysokości cen biletów przedstawionych/udokumentowanych przez osobę rozliczającą się. 

c)       w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.

d)      Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwraca osobie wzywanej koszty przejazdu pojazdem stanowiącym własność lub współwłasność osoby wzywanej obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).

e)      ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej, a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl

f)        stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.)

g)      stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalana  kwoty zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie  ustala się w następującej wysokości :

  1. dla samochodów z silnikiem o poj. do 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;
  2. dla samochodów z silnikiem o poj. powyżej 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;
  3. dla motocykla - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;
  4. dla motoroweru- 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;

w  zaokrągleniu do części setnych.

h)      zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.

§ 9

Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje - art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 t.j.)

 § 10

Uzyskanie zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące przysługuje w przypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

 § 11

Przyznane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie należności za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu wypłaca się osobie wezwanej na zasadach określonych przez 4 WOG w Gliwicach:

a)      przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu);

b)      przekazem pocztowym na adres osoby wezwanej;

          bez obciążenia wezwanego kosztami przelewu (przekazu).

 § 12

Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w pkt. 5 i 6, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

 INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie Nr 23 z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczącym procedur zwrotu osobom wezwanym kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.) w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Będzinie przy rozliczeniu zwrotu kosztów przejazdu obowiązują n/w stawki za 1 km przebiegu pojazdu:

 

1.    dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,26 zł;

2.    dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,42 zł;

3.    dla motocykla – 0,11 zł;

4.    dla motoroweru – 0,07 zł.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Wniosek za utracone zarobki

Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie wydane przez pracodawcę

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl